Bert van Meeuwen gebruikt:

Rieten: Rico Royal no. 3
Fibracell medium soft.

Martin Tenorsax: The Martin. Met Dave Guardala mondstuk, type Michael Brecker.

the martin

Dave Guardala Tenorsax met Otto Link mondstuk, zeven ster. the martin


Boss GX-700